Trang chủ » Beaver Builder » Quản lý trình đơn » Xóa bỏ mục ra khỏi một trình đơn

Xóa bỏ mục ra khỏi một trình đơn

Để xóa bỏ mục ra khỏi một trình đơn, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1) Chọn Cài đặt.

(2) Sau đó chọn tiếp Trình đơn.

(3) Chọn trình đơn cần xóa bỏ mục.

(4) Nhấn vào mũi tên của mục cần xóa bỏ sẽ xổ ra thông tin.

(5) Nhấn Xóa bỏ.

(6) Nhấn Lưu menu để xuất bản.