Trang chủ » Beaver Builder » Quản lý trình đơn » Tạo một trình đơn mới

Tạo một trình đơn mới

Để thêm mục mới vào một trình đơn, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1) Chọn Cài đặt.

(2) Sau đó chọn tiếp Trình đơn.

(3) Nhấn Create a new menu (Tạo menu mới).

(4) Đặt tên cho menu mới.

(5) Nhấn Tạo trình đơn.

(6) Khi tạo xong muốn đưa mục nào lên trình đơn thì tick chọn (7) rồi nhấn Thêm vào menu (8).

(9) Khi các mục cần đã hiện thì kéo thả sắp xếp theo ý.

(10) Nhấn Lưu menu để xuất bản.