Tạo thẻ mới

Để tạo thẻ mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Thẻ

tạo thẻ mới

 
(2). Nhập Tên thẻ cần tạo

(3)Đường dẫn không dấu:

  • Nếu để trống thì mặc định đường dẫn của thẻ là Tên thẻ viết bằng số và chữ cái thường không dấu, mỗi từ cách nhau bằng dấu gạch ngang (Vd: the-1)
  • Nhập vào đường dẫn không dấu mong muốn, mỗi từ cách nhau bằng dấu gạch ngang

(4). Nhập Mô tả của thẻ (nếu có)

(5). Chọn Thêm thẻ để hoàn tất.

tạo thẻ mới